Nyhetsbrev

 

Syftet med Sveriges Rese- och Turistråds nyhetsbrev är att ge kortfattad och snabb information om vad som händer och kommer att hända i verksamheten. Ett annat syfte med nyhetsbrevet är att skapa nya kontaktytor och informationskanaler, av den anledningen finns en kontaktperson vid varje ansvarsområde som ni är välkomna att höra av er till.
Nyhetsbrevet kommer ut varje månad och vid behov.

Framtidsprogrammet – en unik möjlighet för svensk turism

 

Framtidsprogrammet, som utarbetats i nära samverkan mellan Näringsdepartementet, turistnäringen och främjandeorganisationerna, är en stark plattform för utveckling av svensk rese- och turistindustri. Men nu är det viktigt att gå från vackra ord till handling. Från Sveriges Rese- och Turistråds sida vill vi prioritera genomförandet av Framtidsprogrammet som vår viktigaste verksamhet. Vi tänker ta vårt ansvar i nära samverkan med andra intressenter för att medverka till programmets genomförande.

Framtidsprogrammet innehåller 3 prioriterade affärsområden, 5 generella utvecklingsområden och 24 insatsområden.
Inom ramen för varje insatsområde kommer det att initieras ett antal projekt/åtgärder i syfte att förverkliga Framtidsprogrammet. Dessa projekt/åtgärder initieras från de olika organisationerna som står bakom Framtidsprogrammet, (Näringsdepartementet, Turistdelegationen, Nätverket för Svensk Turism, RTS, Kommun & Landstingsförbundet samt Sveriges Rese- och Turistråd).
Information om samtliga åtgärder som är initierade inom ramen för Framtidsprogrammet finns presenterade på Näringsdepartementets webbplats.

Här nedan presenteras de projekt som Sveriges Rese- och Turistråd startat i direkt anknytning till Framtidsprogrammet. Nya projekt fylls på allt efter Turistrådet startar dem.

Insatsområde 3
Utveckla kunskap, produkt och marknadsföring inom privatresande med fokus på tydliga produkter och varumärken.
Insatsområde 11
Utveckla digitala system för information, marknadsföring och distribution.
Insatsområde 14
Säkerställa effektiva beslutsunderlag för investeringar och marknadsföring.
Insatsområde 15
Säkerställa att rese- och turistindustrin ha relevanta exportkunskaper.
Insatsområde 18
Utveckla det svenska värdskapet.
Insatsområde 19
Förstärka den internationella marknadsföringen av Sverige som turistland.
Insatsområde 24
Skapa och utveckla starka varumärken

Insatsområde 3
Projekt/Åtgärd: Fjällprojektet
Beskrivning: TuristRådet har på regeringens uppdrag fått extra medel för att sprida kännedom om och intresset för fjällvärlden och vad fjällen har att erbjuda hos nuvarande och framtida potentiella kunder i syfte att förlänga säsonger och öka lönsamheten i området. Projektet sker i nära samarbete med näringens aktörer i fjällområdet. Projektet består av 3 huvudområden: Bättre beslutsunderlag, Kunskapsöverföring samt Marknadsstrategi & Marknadsaktiviteter. Fjällprojektet berör flera insatsområden, främst 1, 14, 19 samt 24.
Projektägare: Sveriges Rese- och Turistråd
Kontaktperson: tina.olsson@swetourism.se

upp

Insatsområde 11
Projekt/Åtgärd: Visit Sweden
Beskrivning: En Sverigeportal för potentiella Sverigeresenärer och digital internationell marknadsplats för näringens aktörer.
Innehåller både generella varumärkesstärkande budskap enligt ”Space for minds” samt produktinformation och erbjudanden via produktdatabaser, t ex regioner, transporter och evenemang. www.visit-sweden.com
Projektägare: Sveriges Rese- och Turistråd
Kontaktperson: Ninni Luthin-Kärling, ninni@swetourism.se

upp

Insatsområde 14
Projekt/Åtgärd: Marknadsanalys Baltikum samt Ryssland/St.Petersburg
Beskrivning: TuristRådet har med hjälp av Exportrådet genomfört en marknadsanalys av Estland, Lettland, Litauen samt Ryssland i främst St. Petersburgsområdet. Fokus på att lyfta fram potentialen för Sverige som resmål från dessa länder. Kompletteras med en konsumentundersökning om det generella resandet från ovanstående länder.
Projektägare: Sveriges Rese- och Turistråd
Kontaktperson: Anna Oleinikoff, ao@swetourism.se

upp

Insatsområde 15
Projekt/Åtgärd: Exportprocessen
Beskrivning: Etablera samsyn och kompetensutveckling för framgångsrik export och ökade intäkter till Sverige. Innehåller bl a Exportguide 1 & 2, exportseminarier för turistföretag och exportbeskrivningar för prioriterade marknader.
Projektägare: Sveriges Rese- och Turistråd
Projekt/Åtgärd: Exportprogram för turism
Beskrivning: Ett tvåårigt pilotprojekt för regionala turistorganisationer och företag i södra Sverige med syfte att höja turistföretagens kompetens inom internationell marknadsföring med speciell inriktning mot Polen. TuristRådets modell för Exportprocessen bildar grund för programmet, som innehåller seminarier, studiebesök, utveckling av nationella och internationella nätverk och mentorskap.
Projektägare: ALMI med Sveriges Rese- och Turistråd som partner

upp

Insatsområde 18
Projekt/Åtgärd: ”Det svenska värdskapet”
Beskrivning: Kompetens, inspiration och verktyg för att utveckla Sveriges värdskap. Initiativ från Svensk Handel, SHR och TuristRådet
Steg 1, inspirationsbok ”Det goda värdskapet” och seminarieserie.
Projektägare: Sveriges Rese- och Turistråd
Kontaktperson: jan@vardskapet.se

upp

Insatsområde 19
Projekt/Åtgärd: Bearbetning av ”nya” marknader i östra Europa
Beskrivning: Start av bearbetning av Ryssland samt de baltiska länderna, Estland, Lettland och Litauen, efter en analys kring nuläge och potential på de olika marknaderna.
Projektägare: Sveriges Rese- och Turistråd
Kontaktperson: Anna Oleinikoff, ao@swetourism.se

upp

Insatsområde 24
Projekt/Åtgärd: Varumärkesstrategi för Sverige som Resmål
Beskrivning: En varumärkesplattform för Sverige som resmål, ”Space for minds”, som bygger på människors behov och drivkrafter för resandet. Strategin är framtagen. Arbete pågår kring en kommunikationsstrategi och designguide för varumärkesplattformen.
Projektägare: Sveriges Rese- och Turistråd
Kontaktperson: lars.wallrup@swetourism.se

upp

Framtidsprogrammet