Nationella organisationer

Turistdelegationen

– är en statlig myndighet med uppgift att utarbeta gemensamma policies och strategier för utveckling av svensk turism.
– samordnar olika statliga insatser som kan medverka till att stärka turistnäringens utveckling samt utveckla samverkan mellan myndigheter, regionala organ, kommuner och turistindustrin.
– följer utvecklingen inom turistnäringen och ansvarar för kunskapsuppbyggnad.
– ansvarar för produktion av övergripande marknadsinformation och statistik om svensk turism.

Vasagatan 44
Box 860
101 37 Stockholm
E-post: kansli@tourist.se
Telefon: 08-545 154 60
Fax: 08-545 154 69
Sveriges Rese- och Turistråd
Samordnar den övergripande marknadsföringen av Sverige som resmål utomlands.
Svensk Turism AB
Svensk Turism AB vill genom opinionsbildning förbättra förutsättningar och villkor för den samlade svenska rese- och besöksnäringen samt att utveckla den nationella marknadsföringen mot utlandet och därmed öka lönsamheten inom branschen.

Svensk Turism AB består bl.a. av grundarorganisationerna SCR (Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation), Svensk Handel, FörTur (Föreningen Turism i Sverige), SHR (Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare) och SLAO (Svenska Liftanläggningars Organisation). Företaget ägs av 180 företag och organisationer verksamma inom den svenska besöksnäringen.

Svensk Turism AB
Box 1158
111 81 Stockholm
Tel: 08 762 74 00
Email: info@svenskturism.se
Rese- och Turistindustrin i Sverige (RTS)
RTS bildades 1992 och är en intresseorganisation för företag och organisationer inom rese- och turistnäringen i Sverige. Medlemmarna sysslar med biluthyrning, båt- och flygtrafik, resebyrå- och researrangörsverksamhet samt annan serviceverksamhet. Företagen är verksamma med inhemsk, inkommande och utgående turism.

RTS ska vara en samlande kraft för rese- och trafikföretagen i Sverige företrädda genom medlemsorganisationerna.

RTS ska påverka och utveckla rese- och trafikföretagens villkor och grundläggande strukturer.
RTS ska utveckla goda relationer med myndigheter och opinionsbildare.
RTS ska i relevanta frågor samverka med organisationer verksamma inom Sverigeturism.

Kammakargatan 39
Box 1375
111 93 Stockholm
E-post: info@rese-turistindustrin.se
Telefon: 08-762 74 50
Fax: 08-21 25 55
ÖVRIGA NATIONELLA ORGANISATIONER
SOM GER SVERIGEINFORMATION I UTLANDET

Utlandsrepresentationen (UD)
Samverkar med turistnäringen i marknadsföring av och information om Sverige som turistland, i synnerhet på de marknader där Sveriges Rese- och Turistråd inte har turistkontor i dag.

Svenska Institutet (SI)
Sprider kunskap och kännedom om svenskt samhälls- och kulturliv samt om svensk utbildning och forskning.

Exportrådet
Gör det enklare för svenska företag att göra affärer utomlands.

Invest in Sweden Agency (ISA)
En myndighet under Utrikesdepartementet med uppgift att främja utländska direktinvesteringar i Sverige.

Nämnden för Sverigeinformation i utlandet (NSU) Nämnden för Sverigeinformation i utlandet inrättades genom ett regeringsbeslut 1995. Nämnden ska vara ett centralt forum för informationsutbyte och ett rådgivande organ till regeringen i frågor som rör sverigeinformation i utlandet.

Ordförande i nämnden är chefen för Utrikesdepartementets press- och informationsenhet. Övriga ledamöter är cheferna för Exportrådet, Invest in Sweden Agency, Svenska Institutet samt Sveriges Rese- och Turistråd AB. Chefen för UD:s informationsbyrå är verkställande ledamot och ansvarar för kansliet.

Nämnden sammanträder sex gånger per år. Den kan besluta om att till sina sammanträden kalla representanter för andra departement, myndigheter, företag eller organisationer.

Adress
NSU,
Utrikesdepartementet, Informationsbyrån,
Box 16121,
103 23 Stockholm,
Telefon 08-405 10 00,
Fax 08-723 11 76