Nationella organisationer

Turistdelegationen

– är en statlig myndighet med uppgift att utarbeta gemensamma policies och strategier för utveckling av svensk turism.
– samordnar olika statliga insatser som kan medverka till att stärka turistnäringens utveckling samt utveckla samverkan mellan myndigheter, regionala organ, kommuner och turistindustrin.
– följer utvecklingen inom turistnäringen och ansvarar för kunskapsuppbyggnad.
– ansvarar för produktion av övergripande marknadsinformation och statistik om svensk turism.

Vasagatan 44
Box 860
101 37 Stockholm
E-post: kansli@tourist.se
Telefon: 08-545 154 60
Fax: 08-545 154 69
Sveriges Rese- och Turistråd
Samordnar den övergripande marknadsföringen av Sverige som resmål utomlands.
Svensk Turism AB
Svensk Turism AB vill genom opinionsbildning förbättra förutsättningar och villkor för den samlade svenska rese- och besöksnäringen samt att utveckla den nationella marknadsföringen mot utlandet och därmed öka lönsamheten inom branschen.

Svensk Turism AB består bl.a. av grundarorganisationerna SCR (Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation), Svensk Handel, FörTur (Föreningen Turism i Sverige), SHR (Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare) och SLAO (Svenska Liftanläggningars Organisation). Företaget ägs av 180 företag och organisationer verksamma inom den svenska besöksnäringen.

Svensk Turism AB
Box 1158
111 81 Stockholm
Tel: 08 762 74 00
Email: info@svenskturism.se
Rese- och Turistindustrin i Sverige (RTS)
RTS bildades 1992 och är en intresseorganisation för företag och organisationer inom rese- och turistnäringen i Sverige. Medlemmarna sysslar med biluthyrning, båt- och flygtrafik, resebyrå- och researrangörsverksamhet samt annan serviceverksamhet. Företagen är verksamma med inhemsk, inkommande och utgående turism.

RTS ska vara en samlande kraft för rese- och trafikföretagen i Sverige företrädda genom medlemsorganisationerna.

RTS ska påverka och utveckla rese- och trafikföretagens villkor och grundläggande strukturer.
RTS ska utveckla goda relationer med myndigheter och opinionsbildare.
RTS ska i relevanta frågor samverka med organisationer verksamma inom Sverigeturism.

Kammakargatan 39
Box 1375
111 93 Stockholm
E-post: info@rese-turistindustrin.se
Telefon: 08-762 74 50
Fax: 08-21 25 55
ÖVRIGA NATIONELLA ORGANISATIONER
SOM GER SVERIGEINFORMATION I UTLANDET

Utlandsrepresentationen (UD)
Samverkar med turistnäringen i marknadsföring av och information om Sverige som turistland, i synnerhet på de marknader där Sveriges Rese- och Turistråd inte har turistkontor i dag.

Svenska Institutet (SI)
Sprider kunskap och kännedom om svenskt samhälls- och kulturliv samt om svensk utbildning och forskning.

Exportrådet
Gör det enklare för svenska företag att göra affärer utomlands.

Invest in Sweden Agency (ISA)
En myndighet under Utrikesdepartementet med uppgift att främja utländska direktinvesteringar i Sverige.

Nämnden för Sverigeinformation i utlandet (NSU) Nämnden för Sverigeinformation i utlandet inrättades genom ett regeringsbeslut 1995. Nämnden ska vara ett centralt forum för informationsutbyte och ett rådgivande organ till regeringen i frågor som rör sverigeinformation i utlandet.

Ordförande i nämnden är chefen för Utrikesdepartementets press- och informationsenhet. Övriga ledamöter är cheferna för Exportrådet, Invest in Sweden Agency, Svenska Institutet samt Sveriges Rese- och Turistråd AB. Chefen för UD:s informationsbyrå är verkställande ledamot och ansvarar för kansliet.

Nämnden sammanträder sex gånger per år. Den kan besluta om att till sina sammanträden kalla representanter för andra departement, myndigheter, företag eller organisationer.

Adress
NSU,
Utrikesdepartementet, Informationsbyrån,
Box 16121,
103 23 Stockholm,
Telefon 08-405 10 00,
Fax 08-723 11 76

Information för massmedier

Sveriges Rese- och Turistråd står i kontinuerlig kontakt med ca 5 000 svenska och utländska journalister. Vi förser svenska och utländska massmedier med pressreleaser och annan information om det svenska turistiska utbudet och svensk turism. För utländska massmedier arrangerar vi även pressresor.

Kontakt:
Sveriges Rese- och Turistråd AB
Kungsgatan 36
103 61 Stockholm

E-post svenska medier
Tel 08-789 10 00
Fax 08-789 10 31

Sveriges Rese- och Turistråds utlandskontor

I rollen som kanal och koordinator mellan svensk och utländsk rese- och turistindustri är Sveriges Rese- och Turistråd både kunskapsförmedlare, operativ marknadsföringspartner och affärsskapare. Sveriges Rese- och Turistråds fungerar som en länk mellan den svenska turistnäringen med dess produkter och den utländska marknaden.

Sveriges Rese- och Turistråd bearbetar kontinuerligt konsumenter, säljled och medier på de olika utlandsmarknaderna. På fjärrmarknaderna exempelvis USA och Asien sker bearbetningen i samarbete med Nordiska turistråden.

Affärsresor

Affärsresande med fokus på mötesindustrin är ett av de tre prioriterade strategiska affärsområdena i Framtidsprogrammet. Det är här Sverige bedöms ha särskilt goda möjligheter att utveckla stark attraktions- och konkurrenskraft och därmed bidra till ökad tillväxt i den svenska rese- och turistindustrin.

Affärsresandet, dvs mötesindustrin och individuellt affärsresande, omsatte år 2002 63 miljoner kronor. Turistnäringens totala omsättning var år 2002 163,5 miljarder kronor.

Sveriges Rese- och Turistråd har anpassat sin verksamhet efter Framtidsprogrammet och bildade därför affärsområdet Affärsresor hösten 2002. Fokus är mötesmarknaden, d v s möten, incentivearrangemang, konferenser, kongresser, mässor etc. Framtidsprogrammets insatsområde 1; ”Utveckla kunskap, produkt och marknadsföring inom affärsturism med fokus på mötesindustrin” är utgångspunkten i affärsområdets alla insatser.

Affärsidé och inriktning

 

Sveriges Rese- och Turistråd har tillsammans med ägare och intressenter formulerat ett syfte med verksamheten enligt följande:

Sveriges Rese- och Turistråd skall på uppdrag marknadsföra Sverige som resmål så att detta bidrar till att:


människor i och utanför Sverige får attraktiva och berikande upplevelser

företag och samverkansorganisationer i Sverige kan förbättra företagenslönsamhet

Sverige som nation får ökade inkomster
och därmed ökat välstånd

Finansiering
Bolagets verksamhet skall finansieras genom internt genererade medel och genom aktieägartillskott från staten. Sveriges Rese- och Turistråd fakturerar näringen för de tjänster som utförs, vanligen tjänster som utformas i nära samverkan med samarbetspartners. I avtalet mellan ägarna står att ”Staten skall finansiera bolagets basverksamhet och övergripande image-marknadsföring medan näringen skall fi nansiera riktade aktiviteter, dvs produktmarknadsföring”.

Marknads- och konsumentanalys Estland

En marknadsanalys av Estland har genomförts i samarbete med Exportrådet i Tallinn. Ett sammandrag av analysen följer här nedan. Ett större utdrag ur marknadsanalysen finns att hämta i pdf-format. En konsumentanalys har också tagits fram med hjälp av IPK International och deras Travel Monitor. Ett sammandrag av konsumentanalysen finns också att hämta i pdf-format.
Sammandrag av analysen ”Travel to Sweden – Market analysis in Estonia”

*Sweden is ranked second after Finland among the top 10 destinations in outgoing travel from Estonia.

*Estonian travel industry is concentrated to a few larger players – approximately 75 % of the trips sold to Sweden are generated by the top 5 travel agencies and tour operators within both individual and group travel.

*Business travels is the biggest sector in individual travel and accounts for more than 50 % of the individual travel volume to Sweden.

*Sweden is today a popular destination due to closeness (short trips) and reasonable prices with ferry cruises, but still the public knowledge of Sweden is very limited, most of them know something about Stockholm.

*The potential for Sweden as travel destination were identified in fields of skiing holidays, individual trips with car for families, senior and student tours, children camps, Gotland, as well as city breaks.

*Packaged trips to Mediterranean or other sun and bath destinations are dominating the Estonian tourism market within leisure travel. Direct charters from Tallinn are very popular and increasing.

*Loyal customer base, homepage on Internet, wide distribution network, local presence, trained sales team and reasonable pricing are biggest key success factors for sales in the industry.

*For Estonian travellers, the most common types of leisure travel to Sweden are boat trip sleeping on board while the most common types of business travel are regular business trips.

*Middle class (3 star) hotel is the most required accommodation for Estonian business travellers while leisure travellers prefers boat trips sleeping on board when they travel to Sweden.

*Travel to Sweden from Estonia intensifies during April to September.

*The key obstacles in travelling to Sweden are the lack of marketing tools and available information for promotion of travel to Sweden as well as the public knowledge of Sweden as a destination is generally low in Estonia.

Sveriges Rese- och Turistråds organisation

Staten och turistnäringen äger vardera 50% av Turistrådet.

Styrelse
Utsedda av ägaren staten:
Elizabeth Nyström, ordförande, riksdagsledamot (M), 2:e vice ordförande i Trafikutskottet.
Karin Mattsson, LRF
Inger Holmström, Svenskt Näringsliv
Leif Byman, Länsstyrelsen Södermanlands Län

Utsedda av ägaren näringen:
Claes Bjerkne, Göteborg & Co
Nils Carlsson, Svensk Turism AB
Bengt Klaesson, Stockholm Convention Bureau
Elisabeth Haglund, Tylösands Havsbad AB

Suppleanter
Jan Kårström, Viking Line
Anders Blomqvist, Funäsdalsfjäll

BASORGANISATIONEN

avdelning/namn
stationerad i
VD

Thomas Brühl, Vd
Stockholm
Annika Sundvisson
Stockholm

Affärsområde Privatresor

Fredrik Barthold, (tf) chef
Stockholm
Tina Olsson, (föräldraledig)
Stockholm
Gunilla Sjöberg
Stockholm

Affärsområde Affärsresor

Katarina Romell, chef
Stockholm
Alex Höglund
Stockholm
Helen Mattsson
Stockholm

Stab Ekonomi, Administration,

Personal, IT

Bo Johansson, chef
Stockholm
Lena Bjuvgård
Stockholm
Astrid Eide Ödegaard
Stockholm
Örjan Englund
Stockholm
Tomas Heghammar
Stockholm
Maria Knutsson
Stockholm
Annelie Astner
Stockholm

Strategisk kommunikation

Åsa Ericson
Stockholm
Pia Härjemo
Stockholm
Ninni Luthin Kärling
Stockholm
Margareta Björnberg
Stockholm
Åsa Egrelius
Stockholm
Nina de Freene
Stockholm
Bitte Olsson
Stockholm

FJÄLLPROJEKTET

Jenny Jonevret, projektledare
Stockholm
Kristina Borgström
Stockholm
Ylva Björnberg, varumärkesutvecklare
Stockholm

PROJEKT EKOTURISM

Ellika Nyqvist, projektledare (föräldraledig)
Stockholm
Dan Jonasson, projektledare

UTLANDSORGANISATIONEN

Area Norge/Danmark

Elisabet Skylare, (tf) Areachef Dk/No
Köpenhamn, Danmark
Monica Ervik, marknad Norge
Köpenhamn, Danmark
Jesper Nygaard, marknad Danmark/Norge
Köpenhamn, Danmark
Charlotta Ranert, marknad Danmark
Köpenhamn, Danmark
Marie Westerberg, marknad Danmark
Köpenhamn, Danmark
Karolina Starkhammar marknad Danmark
Köpenhamn, Danmark
Jörgen Stålbrand, marknad Norge
Köpenhamn, Danmark

Area Finland

Thora Stambej
Helsingfors, Finland
Jari Suvanto
Helsingfors, Finland

Area Centraleuropa

Barbro McAusland, Areachef
Hamburg, Tyskland
Helga Schell, marknad Tyskland
Hamburg, Tyskland
Anneli Renis, marknad Tyskland
Hamburg, Tyskland
Mats Carlsson, marknad Tyskland
Hamburg, Tyskland
Andreas Bunkus, marknad Tyskland
Hamburg, Tyskland
Loni Hildebrand, marknad Tyskland
Hamburg, Tyskland
Ursel Grumbach, marknad Tyskland
Hamburg, Tyskland
Madelene Larneby, marknad Tyskland
Hamburg, Tyskland

Area Holland

Anne Tusveld, marknad Holland
Weesp, Holland
Lotten Kärre, marknad Holland
Weesp, Holland
Kadri Nieuwmans, marknad Holland
Weesp, Holland

Latineuropa

Helena Nahon, Areachef
Paris, Frankrike
Pierre Tolcini, marknad Frankrike
Paris, Frankrike
Caroline Lilja-Grilly, marknad Frankrike
Paris, Frankrike
Kristina Catanzaro, marknad Italien
Milano, Italien
Karin Melin, marknad Italien
Milano, Italien
Margareta Gustafsson, marknad Spanien
Palma de Mallorca, Spanien

Area Storbritannien, Irland

Karin Nilsdotter, (tf) areachef
London, Storbritannien
Jane Wilde
London, Storbritannien
Emelie Klein
London, Storbritannien
Josefin Gustafsson
London, Storbritannien

Area USA

Marie Burewall, Areachef
New York, USA
Linda Ericson
New York, USA
Annika Benjes
New York, USA

Area Östra Europa

Anna Oleinikoff Areachef
Stockholm
Marie Hedmark
Stockholm

Area Asien

Sören Leerskov, Areachef
Tokyo, Japan
Gunilla Sjöberg
Stockholm
Taku Miyamoto
Tokyo, Japan
Kiyomi Tagami
Tokyo, Japan
Shoko Itoh
Tokyo, Japan
Midori Okabe
Tokyo, Japan
Yuko Sato
Tokyo, Japan
Pernille Andersen
Tokyo, Japan
Yoshiko Asakawa
Tokyo, Japan
Kjell Ellefsen
Tokyo, Japan
Nancy Choi
Seoul, Sydkorea
Ett antal personer är föräldralediga och finns inte med i denna förteckning.
Ledningsgrupp
Fredrik Barthold, Katarina Romell, Bo Johansson, Thomas Brühl
Adress
Sveriges Rese- och Turistråd AB
Box 3030
Kungsgatan 36
SE-103 61 Stockholm

Tel 08-789 10 00
Fax 08-789 10 31
E-post info@swetourism.se
www.visit-sweden.com
www.swetourism.se

Sveriges Rese- och Turistråd, Turistrådet, har i uppdrag att marknadsföra

Sverige som resmål.

Sveriges Rese- och Turistråd arbetar idag på 23 marknader och fungerar som en länk mellan den svenska turistnäringen med dess produkter och den utländska marknaden. Detta sker bland annat genom imagemarknadsföring av Sverige som resmål. Sveriges Rese- och Turistråd marknadsför Sverige som resmål direkt till slutkonsumenten – den utländske turisten, till press och till säljledet i utlandet.

För varje marknad Turistrådet bearbetar finns en marknadsbeskrivning (på svenska) och planerade eller pågående marknadsaktiviteter (på svenska) presenterade på denna webbplats (under Utlandsmarknader).

Staten ska svara för kostnaderna för basverksamheten och den övergripande imagemarknadsföringen, dvs varumärket Sverige och andelar i riktade projekt efter särskilda finansieringsbeslut. År 2004 uppgick den statliga finansieringen till 87 miljoner svenska kronor.

Nyhetsbrev

 

Syftet med Sveriges Rese- och Turistråds nyhetsbrev är att ge kortfattad och snabb information om vad som händer och kommer att hända i verksamheten. Ett annat syfte med nyhetsbrevet är att skapa nya kontaktytor och informationskanaler, av den anledningen finns en kontaktperson vid varje ansvarsområde som ni är välkomna att höra av er till.
Nyhetsbrevet kommer ut varje månad och vid behov.