Framtidsprogrammet – en unik möjlighet för svensk turism

 

Framtidsprogrammet, som utarbetats i nära samverkan mellan Näringsdepartementet, turistnäringen och främjandeorganisationerna, är en stark plattform för utveckling av svensk rese- och turistindustri. Men nu är det viktigt att gå från vackra ord till handling. Från Sveriges Rese- och Turistråds sida vill vi prioritera genomförandet av Framtidsprogrammet som vår viktigaste verksamhet. Vi tänker ta vårt ansvar i nära samverkan med andra intressenter för att medverka till programmets genomförande.

Framtidsprogrammet innehåller 3 prioriterade affärsområden, 5 generella utvecklingsområden och 24 insatsområden.
Inom ramen för varje insatsområde kommer det att initieras ett antal projekt/åtgärder i syfte att förverkliga Framtidsprogrammet. Dessa projekt/åtgärder initieras från de olika organisationerna som står bakom Framtidsprogrammet, (Näringsdepartementet, Turistdelegationen, Nätverket för Svensk Turism, RTS, Kommun & Landstingsförbundet samt Sveriges Rese- och Turistråd).
Information om samtliga åtgärder som är initierade inom ramen för Framtidsprogrammet finns presenterade på Näringsdepartementets webbplats.

Här nedan presenteras de projekt som Sveriges Rese- och Turistråd startat i direkt anknytning till Framtidsprogrammet. Nya projekt fylls på allt efter Turistrådet startar dem.

Insatsområde 3
Utveckla kunskap, produkt och marknadsföring inom privatresande med fokus på tydliga produkter och varumärken.
Insatsområde 11
Utveckla digitala system för information, marknadsföring och distribution.
Insatsområde 14
Säkerställa effektiva beslutsunderlag för investeringar och marknadsföring.
Insatsområde 15
Säkerställa att rese- och turistindustrin ha relevanta exportkunskaper.
Insatsområde 18
Utveckla det svenska värdskapet.
Insatsområde 19
Förstärka den internationella marknadsföringen av Sverige som turistland.
Insatsområde 24
Skapa och utveckla starka varumärken

Insatsområde 3
Projekt/Åtgärd: Fjällprojektet
Beskrivning: TuristRådet har på regeringens uppdrag fått extra medel för att sprida kännedom om och intresset för fjällvärlden och vad fjällen har att erbjuda hos nuvarande och framtida potentiella kunder i syfte att förlänga säsonger och öka lönsamheten i området. Projektet sker i nära samarbete med näringens aktörer i fjällområdet. Projektet består av 3 huvudområden: Bättre beslutsunderlag, Kunskapsöverföring samt Marknadsstrategi & Marknadsaktiviteter. Fjällprojektet berör flera insatsområden, främst 1, 14, 19 samt 24.
Projektägare: Sveriges Rese- och Turistråd
Kontaktperson: tina.olsson@swetourism.se

upp

Insatsområde 11
Projekt/Åtgärd: Visit Sweden
Beskrivning: En Sverigeportal för potentiella Sverigeresenärer och digital internationell marknadsplats för näringens aktörer.
Innehåller både generella varumärkesstärkande budskap enligt ”Space for minds” samt produktinformation och erbjudanden via produktdatabaser, t ex regioner, transporter och evenemang. www.visit-sweden.com
Projektägare: Sveriges Rese- och Turistråd
Kontaktperson: Ninni Luthin-Kärling, ninni@swetourism.se

upp

Insatsområde 14
Projekt/Åtgärd: Marknadsanalys Baltikum samt Ryssland/St.Petersburg
Beskrivning: TuristRådet har med hjälp av Exportrådet genomfört en marknadsanalys av Estland, Lettland, Litauen samt Ryssland i främst St. Petersburgsområdet. Fokus på att lyfta fram potentialen för Sverige som resmål från dessa länder. Kompletteras med en konsumentundersökning om det generella resandet från ovanstående länder.
Projektägare: Sveriges Rese- och Turistråd
Kontaktperson: Anna Oleinikoff, ao@swetourism.se

upp

Insatsområde 15
Projekt/Åtgärd: Exportprocessen
Beskrivning: Etablera samsyn och kompetensutveckling för framgångsrik export och ökade intäkter till Sverige. Innehåller bl a Exportguide 1 & 2, exportseminarier för turistföretag och exportbeskrivningar för prioriterade marknader.
Projektägare: Sveriges Rese- och Turistråd
Projekt/Åtgärd: Exportprogram för turism
Beskrivning: Ett tvåårigt pilotprojekt för regionala turistorganisationer och företag i södra Sverige med syfte att höja turistföretagens kompetens inom internationell marknadsföring med speciell inriktning mot Polen. TuristRådets modell för Exportprocessen bildar grund för programmet, som innehåller seminarier, studiebesök, utveckling av nationella och internationella nätverk och mentorskap.
Projektägare: ALMI med Sveriges Rese- och Turistråd som partner

upp

Insatsområde 18
Projekt/Åtgärd: ”Det svenska värdskapet”
Beskrivning: Kompetens, inspiration och verktyg för att utveckla Sveriges värdskap. Initiativ från Svensk Handel, SHR och TuristRådet
Steg 1, inspirationsbok ”Det goda värdskapet” och seminarieserie.
Projektägare: Sveriges Rese- och Turistråd
Kontaktperson: jan@vardskapet.se

upp

Insatsområde 19
Projekt/Åtgärd: Bearbetning av ”nya” marknader i östra Europa
Beskrivning: Start av bearbetning av Ryssland samt de baltiska länderna, Estland, Lettland och Litauen, efter en analys kring nuläge och potential på de olika marknaderna.
Projektägare: Sveriges Rese- och Turistråd
Kontaktperson: Anna Oleinikoff, ao@swetourism.se

upp

Insatsområde 24
Projekt/Åtgärd: Varumärkesstrategi för Sverige som Resmål
Beskrivning: En varumärkesplattform för Sverige som resmål, ”Space for minds”, som bygger på människors behov och drivkrafter för resandet. Strategin är framtagen. Arbete pågår kring en kommunikationsstrategi och designguide för varumärkesplattformen.
Projektägare: Sveriges Rese- och Turistråd
Kontaktperson: lars.wallrup@swetourism.se

upp

Framtidsprogrammet

Mediebearbetningen

Mediebearbetningen i utlandet ska huvudsakligen marknadsföra Sverige som resmål och turistdestination. Detta arbete sker bland annat genom utskick av pressmeddelanden, presskonferenser, pressresor, pressträffar och framförallt personliga kontakter.

Sveriges officiella webbplats för turistinformation – www.visit-sweden.com

www.visit-sweden.com ska marknadsföra och stärka intresset för Sverige som resmål. Siten ska medverka till att öka tillgängligheten till utbudet av turistiska produkter och underlätta för potentiella Sverigebesökare att planera och genomföra sin resa till Sverige. Detta sker genom samverkan med regioner, organisationer och företag inom turistnäringen. Samverkan med övriga Sverigefrämjande organisationer och med icke turistiska starka varumärken är också en viktig del av arbetet med siten.

www.visit-sweden.com består av två databaser. En produktdatabas, till vilken data från regionala databaser runt om i Sverige importeras, och en databas som hanterar allt redaktionellt materialet på siten. Till produktdatabasen sker en direkt import av information via Tellus- eller Relaxinstallationer för de regioner och destinationer som har dessa system.
Men oavsett vilken databaslösning som idag finns på regional nivå, är ambitionen att alla som önskar ska kunna erbjudas automatisk uppkoppling till databasen för exponering på www.visit-sweden.com. Uppkopplingen kräver att ett exportprogram skapas från den egna databasen. Information om hur uppkopplingen tekniskt går till kan laddas ned här i form av ett Exportpaket i Zip-format.

För de regioner som ej har någon samlad databas finns möjligheten att via samarbete med Sverigeresan exportera evenemang, sevärdheter och aktiviteter till www.visit-sweden.com.

Till databasen har också engångsinläsningar av data gjorts, bland annat material från Vägarnas Bästa, Hotels in Sweden och FörTurs lista över turistbyråer i Sverige. Det kommer också inom kort att finnas möjlighet för arrangörer och bokningsföretag att via ett webbformulär registrera sin verksamhet, så att denna blir sökbar under kategorin Arrangör/Bokning i produktdatabasen.

Den andra stora databasen hanterar allt redaktionellt materialet på siten, det vill säga alla artiklar och bilder. För närvarande finns ca 1 500 artiklar sökbara på siten. Också när det gäller redaktionellt material på siten bygger innehållet på samarbete med näringens intressenter.
Det finns mycket bra material skrivet och publicerat runt om i Sverige hos olika turistiska regioner, organisationer och företag som passar väl in i den redaktionella delen på www.visit-sweden.com.

För mer kommersiella produkter och företag finns möjlighet till kommersiella artiklar, banners och länkar till egen hemsida. Se länk nedan.

Den internationella huvudsiten finns på tre språk; svenska, tyska och engelska. Utöver dessa finns ett antal lokala landssidor, som nås via rutan ”Travelling from/Reisen aus/Reser ifrån” och som är uppbyggt med översatt material från huvudsiten och ett lokalt marknadsanpassat material med fakta och aktuella kampanjer, etc.

www.visit-sweden.com bygger på samverkan. Grunden är att Sveriges Rese- och Turistråd byggt upp en plattform för att kunna tillgängliggöra Sveriges turistiska produkter. Siten är en scen för Sveriges turistnäring eller ett ”skyltfönster mot världen” med gemensamma möjligheter och ett gemensamt ansvar att fylla det med sevärdheter, aktiviteter och produkter. Det gäller såväl inom Sveriges Rese- och Turistråd inklusive utlandskontoren som Sveriges turistiska regioner, lokala organisationer och näringens kommersiella företag.

Alla intressenter skall kunna medverka och påverka det innehåll och budskap som kommuniceras via www.vist-sweden.com.
Exportpaket version 1.3 (Nedladdning 768 kB)

Information om kategorimärkning och geografisk indelning (Nedladdning 31,0 KB)

Att skriva artiklar på visit-sweden.com (pdf)

Att skriva artiklar på visit-sweden.com (Word)

Trycksaker

 

Katalogen och broschyrer har en fortsatt viktig nyckelroll i arbetet att ta vara på det ökande intresset för Sverige på utlandsmarknaderna. Det är av stor vikt att kommunicera turistlandet Sverige och svenska turistprodukter på ett offensivt och intresseväckande sätt.

De nationella Sverigekatalogerna för Sveriges Rese- och Turistråds prioriterade marknader 2004 samt andra produktioner finner du på den officiella sajten för resmålet Sverige, visit-sweden.com.

Turistrådets och Crewcoms broschyrdistribution 2004

Turistrådet kan tillsammans med Crewcom erbjuda samordnad distribution för både Norden och övriga Europa. Turistrådet kontaktas årligen av ca 1,2 miljoner potentiella Sverigeresenärer, varav många vill ha sig tillsänt detaljerat material.

Att delta i Turistrådets/Crewcoms broschyrdistribution innebär:

att du når ut med ditt budskap till intresserade Sverigeresenärer i Danmark, Norge, Finland, Holland, Belgien, England, Irland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Italien och Spanien
att din broschyr kan beställas genom alla kanaler Turistrådet erbjuder: Contact Center – som tar hand om alla telefonförfrågningar, mejl, fax och brev, talsvar, kupongsvar samt broschyrbeställningar via hemsidor
att du når de kunder som efterfrågar material om din region eller dina produkter
att du distribuerar ditt material kostnadseffektivt
att du ansluts direkt till systemet vid leverans av broschyrer

Gör din beställning nu!

För mer information och prisuppgifter kontakta:
CrewCom
Tel: +46 (0)620 150 10
E-post: distribution@crewcom.se
Webb: www.crewcom.se

Vi hoppas på ett gott samarbete!

Sverige som resmål i utländska medier 2003

Bilden av Sverige som resmål i utländska medier fortsatte under 2003 vara genomgående positiv på de marknader som Sveriges Rese- och Turistråd bearbetar.

Turistrådets mediebearbetning utgör ett viktigt verktyg i den totala marknadsföringen av Sverige utomlands och på samtliga marknader, som Turistrådet prioriterar, finns därför pressansvariga med rollen att stödja medierna i deras arbete att skildra Sverige i ord och bild. De pressansvariga står i kontinuerlig kontakt med medierna via ett väl upparbetat kontaktnät som bearbetas genom pressmeddelanden, bilder, pressresor, speciella evenemang och framför allt genom personliga kontakter.

På Turistrådets internationella hemsida, www.visit-sweden.com, har varje prioriterad marknad sitt eget pressrum, där journalisten bland annat finner pressmeddelanden, tillgång till en bildbank och kontaktuppgifter till Turistrådets pressansvariga.

Utöver presservice på de marknader där Turistrådet har representation, hjälper Turistrådet journalister över hela världen med underlag och fakta om resmålet Sverige. Medierna efterfrågar fakta om allt från turismens betydelse till evenemangstips och även uppslag till artiklar. För att kunna hjälpa dem på ett professionellt sätt, krävs ofta ett stort researcharbete. Varje år resulterar Turistrådets mediebearbetning i ett mycket stort antal artiklar och inslag i radio, tv och såväl rese- som dagspress.

Under året har mediebilden fortsatt att domineras av Stockholm och intresset har dessutom ökat. Västsverige med Göteborg röner också ett större intresse än tidigare, inte minst som gourmetregion.

Svensk design fortsätter att uppmärksammas och ett av uttrycken för detta är intresset för hotell med inriktning på design. Ofta görs också en sammankoppling mellan svensk design och svensk livsstil.

Svenska vinterprodukter, både på vintersportorterna och generellt i norra Sverige, har genom produktutveckling lyckats bibehålla journalisternas intresse och spridit det till flera delar av Vintersverige. Många journalister har också fastnat för södra Sverige och Gotland.

Sverige har i många sammanhang beskrivits som ett barnvänligt land, men också andra teman har intresserat utländska journalister. Svenska slott och herrgårdar, liksom spa och golf i Sverige, har genererat många fina artiklar. Svensk jul med julmarknader och andra traditioner har också rönt ett stort intresse.

Sverige hade under 2003 cirka 750 mediebesök som Turistrådet har organiserat eller varit involverat i. Planering och koordinering av dessa pressbesök, för att sprida Sverigebilden i utländska medier, sker i ett nära samarbete med lokala och regionala turistorganisationer och andra samarbetspartners.

En viktig del av pressbearbetningen på utlandsmarknaderna sker vid olika PR-aktiviteter, som är ett utmärkt tillfälle att etablera en personlig relation till journalisten. I samband med till exempel resemässor, där Turistrådet deltar för att marknadsföra Sverige, anordnas mottagningar, workshops och andra aktiviteter som riktas direkt till pressen.

På Turistrådets hemsida som är riktad till den svenska turistnäringen, www.swetourism.se, ligger en lista över alla de pressbesök som Turistrådet har under 2004. Listan fylls på kontinuerligt vartefter ett pressbesök planeras in.

På följande sidor vill Turistrådet ge en bild av Sverige som resmål i utländska medier 2003 och skildra den mediebearbetning som sker på de prioriterade utlandsmarknaderna.

Pia Härjemo
pia.harjemo@swetourism.se
Stockholm, mars 2004
Sverige som resmål i utländska medier 2003 (pdf)

Sverige som resmål i utländska medier 2002 (pdf)

Sverige som resmål i utländska medier 2001 (pdf)

Konsumentinformation

Sveriges Rese- och Turistråd tillhandahåller information om Sverige för potentiella utländska turister på olika sätt:


Contact Center med personliga kontakter med kunder från 13 olika marknader på nio språk

Distribution av information, broschyrer och kataloger från såväl egen produktion som intressenter i Sveriges turistnäring

Kunddatabas där kontaktuppgifter och vissa profiluppgifter lagras och används för vidare konsumentbearbetning. Databasen hanterar beställningsrutinerna för distribution av material

Sveriges officiella webbplats för turistinformation utomlands www.visit-sweden.com

visit-sweden.com
www.visit-sweden.com ska marknadsföra och stärka intresset för Sverige som resmål. Sajten ska medverka till att öka tillgängligheten till utbudet av turistiska produkter och underlätta för potentiella Sverigebesökare att planera och genomföra sin resa till Sverige. Detta sker genom samverkan med regioner, organisationer och företag inom turistnäringen. Samverkan med övriga Sverigefrämjande organisationer och med icke turistiska starka varumärken är också en viktig del av arbetet med sajten.

Sajten utgår från resenärernas behov och drivkrafter. Genom att ställa riktade frågor har vi möjlighet att kommunicera med resenärerna på deras villkor. Frågan ”Vad är du intresserad av?” fångar upp den som inte har någon närmare relation till Sverige, men som söker inspiration och information. Frågan ”Vad är du verkligen intresserad av?” riktas till den som vet mer exakt vad han eller hon vill göra. Från dessa olika utgångslägen hittar man snabba sökvägar till passande produkter på sajten.

Vi utgår från en internationell resenär som kan engelska, tyska eller svenska. Det är språken vi främst använder på sajten. Samtidigt kompletterar vi med avdelningar för utvalda länder eller marknader där vi skriver på det lokala språket. De landsspecifika avdelningarna tar hand om olika lokala behov, som till exempel bokning av resa till Sverige eller kampanjer som gäller för respektive land. Dessa sidor leder även vidare till de internationella delarna av sajten.

Image Bank Sweden

 

För att öka presstäckningen i utlandet, har Sveriges Rese- och Turistråd tillsammans med de myndigheter som ingår i NSU, Nämnden för Sverigefrämjandet i utlandet, (Utrikesdepartementet, Svenska institutet, Exportrådet, Invest in Sweden Agency och Sveriges Rese- och Turistråd), inrättat en ny gemensam bildbank. Image Bank Sweden innehåller kvalitativa Sverigebilder som kostnadsfritt kan användas av utländska medier. www.imagebank.sweden.se

För journalister som skriver för svenska medier, och behöver bildmaterial, hänvisar vi till de regionala och lokala turistorganisationernas pressrum:

Göteborg & Co
http://www.goteborg.com/templates/articel.asp?id=2273

Blekingeturism
http://www.blekingeturism.com/bildbanken

Gotlands Turistförening
http://gtf.imcode.com/servlet/GetDoc?meta_id=1368

Gästrikland Turism
http://www.gastrikland.com

Hallands Turist
http://www.hallandsturist.se

Jämtlans Härjedalen Turism
http://www.jamtland.info
http://www.harjedalen.info

Malmö Turist
http://www.malmo.se

Mitt Sverige Turism
http://www.mittsverigeturism.se

Position Skåne AB
http://www.skaneturist.nu/press.html

Smålands Turism och Södra Smålands Turistråd
http://fm.publicum.se/Smal/SBB_S.htm

Stockholm Visitors Board
http://www.stockholmtown.com/templates/SimplePage____6458.aspx

Sörmlandsturism
http://www.sormlandsturism.se/visa.asp?Area=SG_PRESS

Westmanna Turism
http://www.vastmanland.se

Västsvenska Turistrådet
http://www.vastsverige.com/vt_templates/Page.aspx?id=2781

Östsvenska Turistrådet

Välkommen till sydöstra Sverige

Ölands Turist AB
http://www.olandsturist.se

Internationell säljledsbearbetning

Översikt
Marknadsföring samt försäljning av Sverige som resmål innebär bl a att TuristRådet skall bereda mark, skapa förutsättningar och vara dörröppnare genom att bearbeta säljledet på utlandsmarknaderna, och på så sätt underlätta för våra uppdragsgivare att göra affärer.

Vem är kunden? Vad är säljled? Hur förhåller sig gäster/konsumenter till researrangörer, resebyråer samt incomingföretag?

Ovan beskrivs det klassiska köpbeteendet på de flesta marknader. Slutförbrukaren går till resebyrån som säljer ett antal researrangörers program. Researrangören, i sin tur, kanske använder en sk incomingagent som i sin tur håller i kontakterna med destinationer, hotell samt transportörer (dvs gör paket, lägger upp turer samt agerar inköpare åt den utländska researrangören).

Detta mönster skiljer sig inte från vårt eget köpbeteende vid utlandsresor. Vi går till vår lokala resebyrå och köper en researrangörs produkt, exempelvis Fritidsresor eller Vingresor. Dessa kan också ha agenter (incoming) som hjälper till med lokal upphandling och paketering.

Traditionellt ligger de stora volymerna resande på:

Sol och bad
Vinter och skidor
Rundresor
Citybreaks
MICE

Vem skall bearbetas? Är det slutförbrukaren/konsumenten eller är det säljledet inkluderande resebyrå, researrangör och incoming? Självklart skall man bearbeta båda grupperna. Nästa avsnitt beskriver vissa aspekter av säljledsbearbetningen.

Upp

Researrangörer
Stora nationella och internationella arrangörer, med ett stort antal destinationer i sina program, samt stora utvecklingspotentialer på den svenska marknaden är:

Kuoni
DERTOUR
TUI
Airtours
Thomson
Cresta
Crystal
Gullivers
American Express
Nouvelles Frontieres
Visite Europe
Insight
Trafalgar
Globus
Cosmos
Franco Rosso
Alpi Tours
Condor Vacaciones
Panavision
Miki Travel
Japan Travel Bureau

I denna samling av stora researrangörer/nyckelkunder hittar vi alla sorters resande. Charter, bussrundturer, sol och bad, vintersport, citybreaks, gruppresande, individuellt resande m m.

Det finns dock två gemensamma nämnare:

1) De har alla en existerande kundbas på 100 000-tals personer. Sverige utgör, än så länge, en mycket liten delmängd av det totala antalet sålda resor hos varje turoperatör.

2) Trots att Sverige är en liten del av utbudet hos dessa stora arrangörer tillhör vissa av dem ändå våra allra största kunder.

Upp
Bearbetning av researrangörer
Bearbetningen kan fokuseras på flera delar.

Påverka beslutsfattare att:
1) ta upp Sverige i sitt program (då vi ej finns med)
2) utveckla samt utöka Sverigeprodukten
3) flytta trafik från våra grannländer till Sverige
4) lyfta fram Sverigeprodukten i kampanjer och andra aktiviteter tillsammans med researrangörerna (annonskampanjer, kataloglanseringar, roadshows, återförsäljarmöten m m)

Utbilda försäljnings- och bokningspersonal hos arrangören, eftersom det är de som har det största inflytandet på slutresultatet.

Bearbeta återförsäljarledet (resebyråer) tillsammans med researrangörerna.

Genom den här typen av bearbetning kan man på ett kostnadseffektivt sätt uppnå stora volymökningar. Denna bearbetning genomförs kontinuerligt av TuristRådets utlandskontor och där har näringen stora möjligheter att delta på olika sätt.

Om exempelvis arrangör X, som är verksam på den amerikanska marknaden, kan påverkas att lägga in en ny tur, t ex Stockholm/Helsingfors/S:t Petersburg/Moskva/ Stockholm med ett kalkylerat utfall av 1 000 resenärer, kan detta innebära 1 000-3 000 nya gästnätter i Stockholm.

Om samma arrangör eller arrangör Y med ett befintligt antal passagerare i Skandinavien byter ut en övernattning i Oslo mot en i Stockholm, kan det innebära allt mellan 1 000 och 10 000 nya övernattningar i Sverige/Stockholm.

När turoperatör Z, som bl a har resor till Nordkap som går upp på den finska sidan, flyttar trafiken till den svenska sidan och Norrlandskusten, kan det innebära 1000-tals nya gästnätter spridda över hela riket.

Många arrangörer använder idag Köpenhamn, Oslo och Helsingfors som gateway till Skandinavien. Kan vi påverka en förflyttning av gatewaytrafik till Stockholm så adderas stora kvantiteter gästnätter till Stockholm och Sverige.

Utökar och intensifierar vi utbildningen av reservations- och bokningspersonal hos t ex de stora amerikanska turoperatörerna, kan vi styra betydligt mer trafik till Sverige och Skandinavien. Kunskapen om vår del av världen på t ex bokningscentraler i Denver och Omaha är inte tillräcklig.

Givetvis är även turoperatörernas egna säljare inkluderade i bearbetningen. Ju mer säljare och bokare kan om destinationer desto mer kan de påverka resebyråerna och därmed slutkunden i det slutgiltiga valet av destination.

Upp
Intresseorganisationer
Ett bra och kostnadseffektivt sätt att nå och bearbeta turoperatörerna, är via deras egna samarbets- och intresseorganisationer.

ETOA
European Touroperators Association innefattar ett 40-tal europeiska researrangörer samt ett antal amerikanska och japanska researrangörer med kontor i Europa. Medlemmar är bl a Cosmos, Globus, Insight, Trafalgar, Japan Travel Bureau, Gullivers, Travco, Norvista, Wagon Lit, British Airways Holidays, American Express och Kuoni.

ETOA:s medlemmar representerar cirka 80 miljoner gästnätter per år i Europa. Trafiken består både av ”overseas” och intereuropeisk trafik.

Organisationen har också ett system med associerade medlemmar, som i första hand består av olika typer av underleverantörer till researrangörerna (destinationer, hotell, flygbolag, restauranger m m). TuristRådet är medlem och deltar aktivt i de aktiviteter som ETOA genomför under året. Organisationen genomför bl a två workshops under året där det ges möjlighet för associerade medlemmar att träffa researrangörerna under ett par dagar. En workshop hålls varje år i London veckan innan World Travel Market i november. Ytterligare en workshop ambulerar i Europa under april månad. 1998 gick den av stapeln i Stockholm.

Svenska medlemmar i ETOA är, förutom TuristRådet, några av de stora hotellkedjorna. Ju fler svenska medlemmar desto större svensk närvaro och möjlighet att påverka researrangörerna.

USTOA
USTOA är ETOA:s amerikanska systerorganisation med ett 60-tal turoperatörer som medlemmar. Förutom de ovan citerade kan nämnas företag som:
Abercombie & Kent, Contiki Holidays, Collette Travel Service, Brendan Tours, Mark Travel Corp, Rail Europé, Tauck Tours, IST Culture Tours, Travel Bound m fl.

Tillsammans har dessa researrangörer cirka 9 miljoner gäster varje år vilket torde motsvara minst 100 miljoner gästnätter. Gästnätterna är i detta fall spridda över hela världen, dock går en stor del till Europa. En mindre del går till Skandinavien samt en liten del till Sverige. Här finns alltså en oerhörd potential!

Upp
Sverige- och Skandinavienspecialister
Detta är den traditionella målgruppen som består av något mindre researrangörer, med exklusivt fokus på vår del av världen. Detta är en självklar och viktig målgrupp som alltid har bearbetats intensivt av TuristRådet på respektive marknad.

Den stora skillnaden jämfört med ovan beskrivna arrangörer är att den totala volymen passagerare, och därmed kundunderlaget, i de flesta fall är betydligt mindre. Å andra sidan åker alla till Skandinavien. Dessa researrangörer har Skandinavien som levebröd.
I denna grupp hittar vi företag som:

Reisebüro Norden
Skandinavisches Reisebüro
Reisebüro Glur
Norvista
Scandinavian Travel Service
Scantours
Buro Scandinavia
Info Scandic
Scanditours
Bennet Voyages
Nordikum Viages
Sei Viaggi
Cristiano Viaggi
Bearbetningen av denna kategori sker på ungefär samma sätt som tidigare beskrivits. Återförsäljarnäten är förmodligen något mindre och mer koncentrerade. Vissa av dessa arrangörer säljer också direkt till konsument.

Upp
Nischarrangörer med specialresor/temaresor
Dessa arrangörer är specialiserade på vissa segment såsom:

Fiske
Kultur
Äventyr
Sport
Mat
Golf
Ofta är de något mindre arrangörer med begränsade återförsäljarnät. Vanligt är att arrangören också agerar återförsäljare direkt mot konsument. Med rätt produkter finns här stora kvalitativa potentialer, även om volymerna inte är de största . Personlig införsäljning direkt till arrangör/återförsäljare gäller.

Upp
Inkommande researrangörer (incomingagenter)
Detta är en av de absolut viktigaste målgrupperna att bearbeta. Det är ju till väldigt stor del dessa företag som både paketerar och säljer Sverige på många av de stora utlands-marknaderna. De utgörs av ett relativt begränsat antal företag som arbetar på flera av marknadens segment. Dessa företag genererar mycket stora volymer gästnätter både till Skandinavien och Sverige.

Då de flesta av de inkommande researrangörerna arbetar på skandinavisk basis är det av stor vikt att öka fokuseringen på Sverige, eftersom vissa av våra närmaste konkurrenter i dagsläget har ett stort försprång.

Upp
Resebyråledet/återförsäljarna
En stor del av reseförsäljningen till Sverige sker genom resebyråer runt om i världen, med undantag av de fall där vissa researrangörer också har rollen som återförsäljare.

Vi vet att stora delar av resorna säljs via resebyråledet (det kan dock variera mellan vissa marknader) och de kan vara svåra att bearbeta på grund av mångfalden. I England finns cirka 7 000 resebyråer och i USA finns 20 000 osv.

Bland de stora återförsäljarnäten märks bl a:

Hogg Robinson
Lunn Polly
Havas
Selectours
Holland International
American Express
Carlson Wagon Lit
DER
Hapag Loyd
Rosenbluth
Det finns flera sätt att närma sig resebyråledet, utan att behöva besöka samtliga byråer. Ett sätt är genom olika typer av utbildningsprogram för utvalda delar av denna målgrupp. Ett sådant urval kan bl a ske tillsammans med resebyråernas intresseföreningar såsom:

ABTA (England)
SNAV (Frankrike)
DRV (Tyskland)
ASTA (USA)
Syftet är att utbilda ”Sverigespecialister” bland återförsäljarna. Bland de effektivaste sätten att nå återförsäljarna är givetvis genom samaktiviteter med researrangörerna, där man tillsammans står för utbildning, information och produktutveckling. Tillsammans med researrangörerna genomförs seminarier, roadshows och workshops riktade mot respektive arrangörs säljkanaler.

Marknadsanalys Estland

TuristRådet i samarbete med Exportrådet i Tallinn genomförde under 2002 en marknadsanalys av Estland. Sammandrag och utdrag ur analysen följer här nedan.

Sammandrag av analysen (pdf)

Geography and demographics – Estonia (pdf)

Estonian perception and knowledge of Sweden (pdf)

Top 10 destinations in outgoing travel from Estonia (pdf)

Ways to reach Sweden from Estonia (pdf)

Number of travellers to Sweden (pdf)

Number of travellers over the year (pdf)

Segments of travellers to Sweden (pdf)

Number of travellers by tour agent (pdf)

Places of interest in Sweden (pdf)

Key obstacles in travel to Sweden (pdf)

Key demands and criteria for travel product development in Estonia (pdf)

Recommendations on how to support and stimulate travel to Sweden (pdf)